1) Alleen het personeel aangeduid door Big Power Systems VOF zal uitsluitend instaan voor de bediening en onderhoud van de licht- en geluidsinstallaties en bijhorend materiaal

2) Door ondertekening van dit document verklaart de inrichter of huurder alle apparatuur en materiaal in goede en functionerende staat te hebben ontvangen en dat zij in dezelfde staat moeten ingeleverd worden. Er wordt een waarborg gesteld die pas terugbetaald wordt na controle van de ingeleverde apparatuur en materiaal.

3) Alle schade of letsels aan het ter beschikking gesteld personeel van Big Power Systems VOF of aan het apparatuuren materiaal, die toegebracht wordt tijdens de huurperiode hetzij door de inrichter of huurder, hetzij door hetpubliek moet volledig door de huurder of inrichter vergoed worden. De inrichter of huurder is tevens volledig verantwoordelijk in geval van diefstal of verlies van het gehuurde of ter beschikking gestelde apparatuur enmateriaal. Zij kunnen hiervoor eventueel een verzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij die deze risico’s dekt.

4) Alle schade aan derden, hetzij lichamelijk hetzij materieel, die veroorzaakt is door meubels, apparaten, of elk ander hulpmiddel dat aangevoerd is of ter beschikking van de inrichter of huurder gesteld is, is voor rekening van de inrichter of huurder.

5) De inrichter of huurder moet zich op voorhand vergewissen dat de gevraagde elektrische stroomvoorziening aanwezig is. Indien dit niet het geval is zal alleen Big Power Systems VOF beslissen om de capaciteit van de licht en geluidsinstallatie aan te passen, de overeengekomen prijs blijft evenwel ongewijzigd.

6) Indien de prestaties van Big Power Systems VOF onderbroken worden door eender welke oorzaak die niet te wijten is aan Big Power Systems VOF, zelfs overmacht blijft de overeengekomen prijs van kracht.

7) In geval van verbreking van de overeenkomst door de inrichter of huurder dient door hen een schadevergoeding betaald te worden ten belopen van 75% van de overeengekomen prijs.

8) Bij prestaties geleverd door Big Power Systems VOF dient de vergoeding betaald te worden bij het einde van de prestaties. Bij niet betaling wordt het nog verschuldigde bedrag verhoogd met 20% met een minimum van 40€ eventuele aanmaning- en gerechtskosten. Bij verhuring van apparatuur dient de overeengekomen waarborg volledig betaald te worden bij afhaling. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal er een intrest moeten betaald worden met 7% met een minimum van 40€. Alle eventuele gemaakte aanmaningskosten en gerechtsko sten zullen eveneens in rekening worden gebracht. Alle taksen die kunnen geheven worden op het inrichten van het evenement zijn ten laste van de huurder of inrichter.

9) Bij evenementen waarbij personeel van Big Power Systems VOF wordt ingezet moet de inrichter ervoor zorgen dat er tijdig en voldoende eten en dranken ter beschikking van het personeel van Big Power Systems VOF worden gesteld. Indien dit niet het geval is zullen de kosten hiervoor bij de inrichters in rekening worden gebracht.

10) De inrichter is er verantwoordelijk voor dat de plaats van het evenement vlot toegankelijk is op de afgesproken dag en uur. Hij moet er eveneens voor instaan dat de laad en losplaatsen evenals de stapelplaatsen een verharde ondergrond hebben die toelaat om vrachtwagens te stationeren. Eveneens moet de inrichter de plaatsen tot aan de techniek voorzien van een verharding hetzij planken of ander materiaal. Hij moet tevens zorgen voor een veilige parkeerplaats voor de wagens van het personeel van Big Power Systems VOF en dit zo kort mogelijk bij de plaats van het evenement.

11) Bij het opstellen en afbouwen dient er een verantwoordelijke van de inrichter aanwezig te zijn. Indien het materiaal niet onmiddellijk kan verwijderd worden na het evenement, moet de inrichter zorgen voor bewaking.

12) Indien er zich een probleem stelt buiten de verantwoordelijkheid van Big Power Systems VOF en indien Big Power Systems VOF ter plaatse moet komen zullen hiervoor de kosten aangerekend worden met een minimum van 40€.

13) Er zal een forfaitair bedrag van 250€ moeten betaald worden voor de aanvang van het evenement en dit voor de voorziene stage hands. Zijn deze niet aanwezig bij op en afbouw zal dit bedrag intergraal worden ingehouden.

14) Ieder apparaat is geborgd door een zegel, indien deze zegel verbroken is bij inlevering van de apparatuur, zullen de kosten voor nazicht en eventuele herstelling volledig ten laste zijn van de huurder. Bij intelligent licht zal zonder nazicht altijd de kostprijs van de lamp aangerekend worden.

15) Bij elke publiciteit gemaakt door de inrichter van het evenement moet het bijgeleverde logo van Big Power Systems VOF vermeld worden.

16) De overeenkomst moet ondertekend worden door een meerderjarige verantwoordelijke van de huurder of inrichter.

17) Bij geschillen zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.